Business Conditions for International Sea Transportation Services

Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển được Chính phủ ban hành ngày 29/11/2016

Theo đó, để kinh doanh vận tải biển quốc tế, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có bộ phận quản lý an toàn theo quy định của Bộ luật quốc tế (BLQT) về quản lý an toàn.

– Có bộ phận quản lý an ninh hàng hải theo quy định của BLQT về an ninh tàu biển và bến cảng.

– Phải có bộ phận quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác vận tải biển và thực hiện công tác pháp chế.

– Phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài để bảo đảm nghĩa vụ của chủ tàu với thuyền viên, mức tối thiểu là 05 tỷ đồng.

– Có tối thiểu 01 tàu biển.

– Đồng thời phải đảm bảo các điều kiện về nhân lực theo Khoản 4 Điều 5 của Nghị định 160/2016/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017).

Theo thuvienphapluat.vn